Thay Đổi Thành Viên Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Trong trường hợp công ty TNHH hai thành viên của bạn muốn huy động vốn hay mở rộng kinh doanh nên có nhu cầu muốn kết nạp thêm thành viên mới. Mặc dù thủ tục để công ty bạn kết nạp thêm được thành viên mới không khó nhưng nó phải tuân thủ theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật. Sau đây Luật Hồng Minh sẽ giúp các bạn biết và hiểu về thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên trong trường hợp kết nạp thêm thành viên mới.

Hướng dẫn thay đổi thành viên công ty

1. Chuẩn bị hồ sơ thông báo về việc thay đổi thành viên công ty

Hồ sơ gồm có:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế.

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới.

– Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới.

– Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới.

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài ra kèm theo thông báo, công ty còn phải chuẩn bị các giấy tờ khác như:

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới.

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty.

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân.

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

– Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Trình tự thủ tục

– Doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kề từ ngày có thay đổi.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ.

– Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho các có thẩm quyền liên quan.

– Trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tags: , , , , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222