Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Để được hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp phải có giấy phép do Bộ công thương cấp. Vậy thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hồng Minh để biết rõ thông tin chi tiết.

1. Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;
 • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định;
 • Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định;
 • Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định;
 • Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp; trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;
 • Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được lập thành 02 bản chính, 01 bản giao cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và 01 bản lưu tại Bộ Công Thương.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm các nội dung sau: 

– Tên doanh nghiệp; 

– Thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): Mã số doanh nghiệp, nơi cấp, ngày cấp lần đầu, ngày thay đổi lần gần nhất;

– Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, website, email; 

– Thông tin người đại diện theo pháp luật:

+ Họ tên;

+ Quốc tịch;

+ Thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; 

+ Chức vụ;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/nơi đăng ký lưu trú; 

– Phạm vi hàng hóa được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu;
 • 1 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • 1 bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ của những người được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
 • 2 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:

– Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

– Kế hoạch trả thưởng;

– Chương trình đào tạo cơ bản;

– Quy tắc hoạt động.

 • 1 bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp; bao gồm các thông tin:

– Tên, chủng loại, xuất xứ;

– Quy cách đóng gói, chế độ bảo hành (nếu có)

– Giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán;

– Thời điểm áp dụng.

 • 1 bản chính văn bản xác nhận ký quỹ.
 • Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định.
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử đáp ứng quy định.
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

4. Thủ tục, trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

a) Doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nộp bộ hồ sơ (kèm theo bản điện tử định dạng “.doc” và “.xls”) ti Bộ Công Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện);

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

c) Trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không sa đi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Bộ Công Thương trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp.

Bước 2: Thm định hồ sơ

a) Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; Bộ Công Thương thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định. Bộ Công Thương trả lại hồ sơ nếu doanh nghiệp không nộp phí thẩm định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo;

b) Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được phí thẩm định;

c) Nội dung thẩm định:

– Xác nhận bằng văn bản với ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ về tính xác thực của văn bản xác nhận ký quỹ;

– Thẩm định nội dung các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật.

d) Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Doanh nghiệp được nộp bổ sung hồ sơ 01 lần trong thời hạn 30 ngày; kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành thông báo.

Thời hạn thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung là 15 ngày làm việc; kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

Bước 3: Trả lại hồ sơ hoặc Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 • Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đúng thời hạn quy định; hoặc hồ sơ của doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện quy định sau khi đã sửa đổi, bổ sung; Bộ Công Thương thông báo trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp bng văn bản, trong đó nêu rõ lý do trả lại hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định; Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu và giao lại cho doanh nghiệp 01 bản các tài liệu theo quy định có đóng dấu treo hoặc dấu giáp lai của Bộ Công Thương.

Bước 4

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương, thông báo cho ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ và cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp kèm theo bản sao các tài liệu theo quy định cho các Sở Công Thương trên toàn quốc bằng một trong các phương thức sau:

a) Gửi qua bưu điện;

b) Thư điện tử;

c) Hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương.

Kết luận

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề này. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn, hỗ trợ và giải đáp trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222