Hướng Dẫn Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Chi Nhánh Công Ty

Khi doanh nghiệp của bạn muốn chuyển địa chỉ của chi nhánh của mình qua một địa chỉ mới, nhưng bạn lại đang gặp vấn đề về hồ sơ, trình tự và thủ tục chuyển đổi. Bài viết dưới đây của Luật Hồng Minh sẽ hướng dẫn bạn về hồ sơ, thủ tục và trình tự thay đổi trụ sở chính chi nhánh công ty.

Thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty

1. Thủ tục với cơ quan thuế

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp thông thường là Chi cụ thuế (cấp huyện) nên khi thay đổi trụ sở công ty trong cùng quận (huyện, thành phố thuộc tỉnh) với địa chỉ cũ thì cơ quan quản lý thuế đối với chi nhánh là không thay đổi. Khi đó doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh; với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo chuyển địa điểm;

– Thực hiện thanh huỷ hoá đơn (nếu có đăng ký sử dụng);

– Lập quyết toán thuế và thanh toán hết các khoản thuế còn phải nộp;

– Lấy giấy xác nhận đã hoàn tất thủ tục chuyển mã số khỏi thành phố; sau đó đăng ký nộp thuế tại Cục thuế nơi chuyển đến.

2. Hồ sơ thủ tục chuyển đổi

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh (về nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh).

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về nội dung thay đổi địa điểm chi nhánh của: Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên); của Hội đồng thành viên công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); của Hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần).

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư của doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

3. Thủ tục chuyển đổi

– Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thông báo thay đổi nội dung kinh doanh trong vòng thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi/

– Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký địa chỉ của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chi nhánh

Trong trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chi nhánh qua tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh đăng ký.

– Khi doanh nghiệp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

– Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh về việc chuyển địa chỉ trụ sở chi nhánh doanh nghiệp.

Tags: , , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222