Các Quy Định Cần Phải Có Trong Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Để đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông trong công ty, ngoài các yêu cầu bắt buộc của pháp luật phải có trong điều lệ công ty, Luật Hồng Minh có lời khuyên cho các bạn về việc xây dựng thêm, hoặc làm rõ một số điều khoản khác.

Điều lệ thành lập công ty cổ phần

Xây dựng và làm rõ các điều khoản

– Các loại cổ phần của công ty

– Cổ phiếu

– Sổ đăng ký cổ đông

– Chào bán cổ phần, chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, bán cổ phần, chuyển nhượng cổ phần, phát hành trái phiếu

– Mua cổ phần, trái phiếu

– Trả cổ tức

– Cơ cấu tổ chức của công ty

– Thể thức thông qua quyết định của từng cơ quan trong cơ cấu tổ chức quản lý.

– Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

– Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông. Quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (điều kiện, thể thức tiến hành họp). Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông. Thể thức thông qua và các trường hợp hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

– Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

– Một số quy định về Hội đồng quản trị: Thành phần, số lượng và nhiệm kì của thành viên hội đồng quản trị. Tư cách thành viên hội đồng quản tri, quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị.

– Giám đốc, tổng giám đốc công ty

– Một số vấn đề về quyền hạn, nghĩa vụ và vấn đề bổ nhiện, miễn nhiện một số chức vụ trong công ty như: giám đốc công ty, thư ký công ty.

– Quy định về thành viên, nghĩa vụ và quyền hạn của ban kiểm soát.

– Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp, các tỷ lệ áp dụng cho các trường hợp triệu tập cuộc họp, thông qua các nghị quyết.

– Con dấu của công ty cổ phần

– Giải quyết tranh chấp nội bộ

– Thể thức sửa đổi , bổ sung điều lệ công ty.

– Các trường hợp giải thể doanh nghiệp, trình tự giải thể, thủ tực thanh lý tài sản công ty.

– Một số vấn đề khác như: phân chia lợi nhuận, mối liên hệ giữa công ty với các đơn vị trực thuộc và công ty con, kiểm toán công ty, con dấu…

Tags: , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222