Thủ tục tạm ngừng hoạt động văn phòng diện công ty

Có thể do một hoặc một số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nào đó mà văn phòng đại diện hoạt động không hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của công ty, do đó doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp trong một một khoảng thời gian để điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên doanh nghiệp lại đang vướng mắc trong thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động với cơ quan có thẩm quyền.

Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của văn phòng đại diện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tục tạm ngừng hoạt động chi nhánh văn phòng

1. Chuẩn bị hồ sơ

  • Đối với doanh nghiệp thông thường

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Phụ lục II-21

 TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: ………. /……. /……… Nơi cấp: ………………………………………………………………….

 Đối với văn phòng đại diện:

Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày … tháng … năm … cho đến ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) ………….

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………………..

Ngày cấp: ………. /……. /……… Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………………………………….

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: …………………………………………………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ……………………………………

Ngày cấp: ………. /……. /……… Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, ghi họ tên)

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

2. Trình tự thực hiện

– Doanh nghiệp nộp thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính chậm nhất trước 15 ngày kể từ ngày văn phòng đại diện bắt đầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

– Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả giấy biên nhận.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Hồng Minh chúng tôi về thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của văn phòng đại diện. Nếu quý khách còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222