Tặng giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH

Trong quá trình hoạt động thực tế của doanh nghiệp, công ty có thể có nhu cầu huy động thêm vốn hoặc thu hẹp quy mô kinh doanh bằng cách giảm vốn điều lệ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì nếu rơi vào một trong hai trường hợp nêu trên thì doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Về thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH sẽ được thực hiện như sau:

1. Tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp tăng vốn điều lệ

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn trong các trường hợp sau đây:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Lưu ý: Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật Doanh nghiệp 2020. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

-> Xem thêm: trường hợp và điều lệ giảm vốn điều lệ công ty

Tăng giảm vốn điều lệ công ty

Trường hợp giảm vốn điều lệ

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Thủ tục thực hiện

Trừ trường hợp Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

 • Thông báo phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

+ Vốn điều lệ, số vốn đã tăng hoặc giảm;

+ Thời điểm và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên

Lưu ý:  trường hợp giảm vốn điều lệ trong trường hợp Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên hoặc Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải có thêm báo cáo tài chính gần nhất.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

2. Tăng giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên 

Trường hợp tăng vốn điều lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. 

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Việc tổ chức quản lý công ty được thực hiện như sau:

 • Trường hợp tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty thực hiện theo quy định tại Điều 202 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Trường hợp giảm vốn điều lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật Doanh nghiệp.

Thủ tục thực hiện

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

 • Thông báo phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

+ Vốn điều lệ, số vốn đã tăng hoặc giảm;

+ Thời điểm và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty
 • Trường hợp doanh nghiệp giảm vốn điều lệ bổ sung thêm Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi cần giải đáp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH tại Hồng Minh, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222