Quy định về đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo nghề ở nước ngoài

5/5 - (1 bình chọn)

Để nâng cao chất lượng của lao động làm việc cho mình; các doanh nghiệp có quyền đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài. Tuy nhiên việc thực hiện đưa người lao động đi đào tạo ở nước ngoài phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng quy định của pháp luật về doanh nghiệp việt nam đưa người lao động việt nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; 
 • Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều kiện của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài

 • Có hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài phù hợp với quy định tại Điều 37 của Luật này; và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 39 của Luật này chấp thuận.
 • Có tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính phủ.
 • Chỉ được đưa người lao động có hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài đi đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề tại cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài theo hợp đồng nhận lao động thực tập.
 • Ngành, nghề; công việc cụ thể người lao động Việt Nam đi đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Hợp đồng nhận lao động thực tập

 • Hợp đồng nhận lao động thực tập là thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp Việt Nam với cơ sở tiếp nhận lao động thực tập ở nước ngoài về quyền; nghĩa vụ của các bên trong việc đưa đi và tiếp nhận người lao động của doanh nghiệp đi đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài.
 • Hợp đồng nhận lao động thực tập phải phù hợp với pháp luật Việt Nam; pháp luật của nước tiếp nhận lao động thực tập và có những nội dung sau đây:

+ Thời hạn thực tập;

+ Số lượng người lao động; ngành, nghề thực tập; độ tuổi của người lao động;

+ Địa điểm thực tập;

+ Điều kiện, môi trường thực tập;

+ Thời giờ thực tập, thời giờ nghỉ ngơi;

+ An toàn, vệ sinh lao động;

+ Tiền lương, tiền công;

+ Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại;

+ Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;

+ Chế độ bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm khác (nếu có);

+ Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

+ Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi thực tập và ngược lại;

+ Trách nhiệm của các bên khi người lao động gặp rủi ro trong thời gian thực tập ở nước ngoài;

+ Trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết vấn đề phát sinh đối với người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài;

+ Cơ chế, thủ tục và pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chấp;

+ Thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài

 • Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài là thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp Việt Nam với người lao động của mình về việc đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài.
 • Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài phải bảo đảm quy định của Bộ luật Lao động và phù hợp với nội dung của hợp đồng nhận lao động thực tập.

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập

 • Hợp đồng nhận lao động thực tập phải đăng ký theo quy định sau đây:

+ Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời gian dưới 90 ngày phải đăng ký tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

+ Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời gian từ 90 ngày trở lên phải đăng ký tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 40 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định nêu trên phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập

Hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập bao gồm:

 • Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập;
 • bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực;
 • Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy tờ chứng minh việc ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài

 • Doanh nghiệp có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra theo hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài;

+ Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 • Doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau đây:

+ Thông tin đầy đủ, chính xác, rõ ràng về các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020;

+ Ký kết hợp đồng đào tạo nghề trước khi người lao động đi đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài;

+ Tổ chức để người lao động trước khi đi đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài được tham gia khóa học giáo dục định hướng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục định hướng;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người lao động xuất cảnh; doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về người lao động trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; chính đáng của người lao động do doanh nghiệp đưa đi đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài;

+ Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quản lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; chính đáng của người lao động;

+ Thanh lý hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài với người lao động;

+ Bồi thường cho người lao động theo hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật về những thiệt hại do doanh nghiệp, gây ra;

+ Tiếp nhận và bố trí việc làm cho người lao động phù hợp sau thời gian đào tạo; nâng cao trình độ; kỹ năng nghề ở nước ngoài;

+ Giải quyết quyền lợi cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

+ Báo cáo về tình hình thực hiện đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan của nước mà người lao động đến đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động; giải quyết vấn đề phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn hoặc bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế, tình trạng khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng khác.

Lời kết:

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về quy định của pháp luật về doanh nghiệp việt nam đưa người lao động việt nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn, hỗ trợ và giải đáp trực tiếp. 

 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222