Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào

Đấu giá quyền sử dụng đất đang là vấn đề được quan tâm khi mà hoạt động này ngày càng được diễn ra phổ biến hơn. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật hiện nay? Để tìm hiểu rõ hơn về đấu giá quyền sử dụng đất mời quý vị theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hồng Minh.

1. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Hiện nay, không phải trường hợp nào cũng có thể tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Pháp luật quy định cụ thể những trường hợp được tổ chức đấu giá, những trường hợp không được tổ chức đấu giá như sau:

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

–  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp không được đấu giá quyền sử dụng đất :

+  Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua

+  Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

+  Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

+  Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

+  Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối

+  Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước

+  Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân

+  Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đấu giá đất được thực hiện như thế nào

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao gồm:

+  Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

+  Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;

+ Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này;

+  Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;

+  Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;

+  Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

+  Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

+  Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

+  Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Khi tiến hành đấu giá tài sản cần phải tuân thủ các nguyên tắc đấu giá sử dụng đất sau:

+  Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

+  Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

-> Xem thêm các: câu hỏi thường gặp về đất đai

3. Điều kiện tổ chức thực hiện đấu giá

+ Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

+ Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Điều kiện tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật đất đai

+ Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật đất đai đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

5. Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP.

Các bước đấu giá quyền sử dụng đất :

Bước 1: Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

  • Người lập phương án: đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất
  • Nội dung phương án: theo khoản 2 Điều 6

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

  • Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ: đơn vị được giao quản lý quỹ đất
  • Cá nhân, tổ chức nhận hồ sơ: cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Thành phần hồ sơ: + Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền;

+ Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;

+ Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Bước 3: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

Ủy ban nhân dân có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

  • Cơ quan xác định giá khởi điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Cơ quan phê duyệt giá khởi điểm : Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Nguyên tắc xác định giá khởi điểm: sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá, không được thấp hơn giá đất tại bảng.

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch này.

Bước 6: Giám sát thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

Trách nhiệm giám sát thực hiện cuộc đấu giá là đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá bàn giao hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện việc bán đấu giá cho đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá

Đơn vị tổ chức việc bán đấu giá lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên môi trường để trình Ủy ban nhân dân có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trong vòng 5 ngày.

Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

  • Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định công nhận
  • Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề quý khách hàng yêu cầu. Nếu quý khách hàng có câu hỏi hay băn khoăn nào khác xin vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222