Thủ tục cấp lại, gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

Rate this post

Kinh doanh dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm trong suốt quá trình hoạt động. Trong trường hợp giấy phép bị mất, hư hỏng,… doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ. Đối với trường hợp giấy phép hết hiệu lực cần phải tiến hành gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục cấp lại, gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành (áp dụng từ ngày 01/06/2021).

1. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

Trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh

 • Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy phép bị mất;
 • Giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép;
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (Mẫu số 02 tại Phụ lục II);
 • Văn bản quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 23/2021/NĐ-CP đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép;
 • Các văn bản quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 17 Nghị định 23/2021/NĐ-CP đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy phép đã được cấp trước đó đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này.

Trình tự thực hiện đề nghị cấp lại giấy phép đối với trường hợp: Thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy phép bị mất; Giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép

 • Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp lại giấy phép.
 • Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp lại giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trình tự thực hiện đề nghị cấp lại giấy phép đối với trường hợp: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép

 • Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bao gồm: văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (Mẫu số 02 Phụ lục II); văn bản quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 23/2021/NĐ-CP; giấy phép đã được cấp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước đây;
 • Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới để đề nghị cấp lại giấy phép;
 • Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ được quy định tại điểm a khoản này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép;
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới có văn bản đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cung cấp bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và xác nhận về các điều kiện không bị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép có ý kiến trả lời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian hoạt động tại địa bàn và gửi kèm bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới.

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép theo khoản 1 Điều 21 Nghị định 23/2021/NĐ-CP này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi và thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính mới;

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp lại giấy phép thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

>> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

2. Thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

Điều kiện gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

 • Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP;
 • Không thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định tại Điều 21 Nghị định 23/2021/NĐ-CP;
 • Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo quy định tại Nghị định này;
 • Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước thời điểm hết hạn của giấy phép ít nhất 20 ngày làm việc.

Hồ sơ đề nghị ra hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP;
 • Văn bản quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 23/2021/NĐ-CP;
 • Các văn bản quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 17 Nghị định 23/2021/NĐ-CP đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép

 • Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị gia hạn giấy phép;
 • Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 23/2021/NĐ-CP, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

3. Thời hạn của giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm được cấp lại, được gia hạn

 • Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;
 • Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về thủ tục cấp lại, gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222